ASIANAJOTOIMISTO LEXHILL OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

(voimassa 1.9.2016 lukien)

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Asianajotoimisto Lexhill Oy:n (jäljempänä myös ”Lexhill”) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä yleiset ehdot syrjäyttävät asiakkaan mahdollisesti käyttämät ehdot, ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu yksittäisen toimeksiannon osalta.

Yleistä

Palvelumme ovat lähtökohtaisesti suunnattu yritys- ja yhteisöasiakkaille ja ne kohdistuvat elinkeinoelämän oikeudellisiin asioihin. Tästä johtuen näitä yleisiä toimitusehtoja ei ole laadittu erityisesti kuluttaja-asiakkaita silmällä pitäen.

Jos poikkeuksellisesti hoidamme yksityishenkilöasiakkaalta muuhun kuin hänen elinkeino- ja ansiotoimintaansa liittyvän toimeksiannon, näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, ellei pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasti velvoittavista määräyksistä muuta johdu.

Hyvä asianajotapa

Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Asiakkaan tunnistaminen ja esteellisyyden tarkistaminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla meillä on velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä asiakkaiden edustajat ja tosiasialliset edunsaajat. Tietyissä tilanteissa velvollisuutenamme on myös selvittää asiakkaan varojen alkuperä. Meillä on velvollisuus kieltäytyä toimeksiannosta, keskeyttää se tai ilmoittaa siitä viranomaisille, jos asiakas ei toimita vaadittavia tietoja, liiketoimi on epäilyttävä tai varoja epäillään käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai rahanpesuun.

Tarkistamme ennen kunkin yksittäisen toimeksiannon vastaanottamista mahdolliset esteellisyytemme. Tämän seurauksena voimme joutua torjumaan toimeksiannon tai asiakkuuden, voimatta kuitenkaan tarkemmin perustella syytä tähän.

Sähköinen viestintä ja asiakirjojen säilyttäminen

Salaamattoman sähköisen viestinnän käyttäminen on liike-elämän yleinen toimintatapa. Näin myös me harjoitamme toimeksiantoihin liittyvää viestintää asiakkaidemme kanssa. Tämä on yleensä myös monesta syystä tarkoituksenmukaista.

Vaikka sähköpostiviestintää sinänsä suojaa maassamme perustuslain tasoinen kirjesalaisuus, sähköiseen viestintään sisältyy väistämättä tietoturvariskejä, joita ei edes edistyneillä ratkaisuilla voida käytännössä poistaa. Oletamme, että asiakkaamme tiedostaa ja hyväksyy tämän seikan, ellei hän toisin kirjallisesti meille ilmoita.

Asiakkaamme tulee ilmoittaa meille etukäteen, ellei hän hyväksy viestintää sähköisessä muodossa. Toisaalta tällöin joudumme arvioimaan, onko meillä edellytykset hoitaa toimeksiantoa.

Emme ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei vahingon syynä ole toimeksiantoon perustuvien ammatillisten velvollisuuksiemme rikkominen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Voimme halutessamme säilyttää toimeksiannon keskeiset asiakirjat ja tiedot. Palautamme viimeistään toimeksiannon päättyessä alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle. Muut kuin kulloinkin päättämämme säilytettävät keskeiset asiakirjat ja tiedot tuhotaan viimeistään toimeksiannon hoitamisen päättymisen jälkeen.

Palkkiot

Veloitamme toimeksiannosta palkkion perustuen käyttämäämme aikaan. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Yksittäiseen toimeksiantoon sovellettavan tuntiveloituksen määrään voi vaikuttaa asian luonne ja kiireellisyys, asian poikkeuksellisen suuri intressi, tai sen mahdollisesti edellyttämä erityisasiantuntemus.

Mahdollisesti pyynnöstä antamamme kokonaispalkkioarviot ovat suuntaa-antavia, ellemme ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet.

Veloitamme erikseen toimeksiannon hoitamisessa syntyneet tarpeelliset kulut ja muut maksut, kuten esimerkiksi matkakustannukset, mahdolliset asiantuntijalausunnot ja viranomaismaksut ja tavanomaisesta poikkeavat kopiointi- ja toimistokulut.

Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään perimiimme palkkioihin ja muihin maksuihin.

Laskutus

Laskutamme tekemämme työt sekä kulut ja maksut asiakkaaltamme kuukausittain jälkikäteen, ellemme tapauskohtaisesti toisin päätä.

Voimme milloin tahansa pyytää asiakkaaltamme kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen osalta.

Laskuttamamme määrät erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, joka on 10 päivää laskun päiväyksestä, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle peritään lisäksi korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä alkaen.

Hyvää asianajotapaa koskevissa ohjeissa määrätyn lisäksi varaamme oikeuden harkintamme mukaan keskeyttää tai lopettaa työskentelymme asiakkaallemme, jos asiakkaamme ei maksa laskuamme huomautuksestamme huolimatta.

Laskutamme suoraan asiakastamme ja edellytämme asiakkaan suorittavan laskun meille yllä olevan mukaisesti myös siinä tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, ellei ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. Vaikka vakuutusyhtiö alentaisi vakuutuksesta asiakkaalle korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaisi vastapuolen maksettavaksi tuomittavaa oikeudenkäyntikulujen korvausta, tämä ei vaikuta oikeuteemme laskuttaa ja asiakkaan velvollisuuteen maksaa sovittu hinta.

Immateriaalioikeudet

Toimeksiannon yhteydessä toimintamme tuloksena syntyneet tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat meidän omaisuutta. Asiakkaalla on oikeus käyttää näitä kyseisen toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen.

Vastuunrajoitus

Tekemäämme toimeksiantoon liittyvä taloudellinen vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu vahinkoon, joka aiheutuu ammatillisesta virheestä sekä määrällisesti enintään kahteensataantuhanteen (200.000,00) euroon. Lexhillin osakkaat tai työntekijät eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asiakkaalle, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Emme milloinkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä emmekä myöskään kolmansien osapuolten vaatimuksista.

Meillä on vastuuvakuutus LähiTapiola Oy:ssä.

Vaatimusten esittäminen

Mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä meille kirjallisesti kahdentoista (12) kuukauden kuluessa neuvonnan antamisesta tai siitä, kun toimeksiannon tai sen olennaisen osan voidaan kohtuudella katsoa päättyneen, riippuen siitä, mikä näistä ajankohdista on aikaisempi.

Mikäli asiakkaan korvausvaatimus meitä kohtaan perustuu kolmannen osapuolen (kuten viranomaisen) esittämään vaatimukseen asiakastamme kohtaan, meillä on oikeus vastata tällaiseen kolmannen vaatimukseen ja tarvittaessa tehdä siitä sovinto asiakkaan puolesta edellyttäen, että vapautamme asiakkaamme tällaiseen kolmannen vaatimukseen liittyvästä vastuusta. Meillä ei ole korvausvastuuta kolmannen esittämään vaatimukseen liittyen, mikäli asiakkaamme maksaa, sovittelee tai ryhtyy muihin kolmannen vaatimusta koskeviin toimiin ilman suostumustamme. Mikäli asiakkaamme saa korvauksen meiltä tai vakuutuksestamme, asiakkaamme on siirrettävä takautumisoikeus meille tai vakuutusyhtiöllemme.

Sovellettava laki

Näihin yleisiin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintasäännökset. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa tai Lexhillin valinnan mukaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.